Tree Silhouette
Tree Silhouette
Tree Silhouette
Bealeton, VA 1997